Matei
5:1 Cînd a văzut Isus noroadele, S'a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s'au apropiat de El.
5:2 Apoi a început să vorbească şi să -i înveţe astfel:
5:3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
5:4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!
5:5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul!
5:6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
5:7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
5:10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
5:11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
5:12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.