Talantul în negoț

În cadrul bisericii Betel există departamentul "Talantul în negoț", cu scopul de a medita copiii și tinerii care doresc să memoreze versete din Biblie, pentru a participa la concursul "Talantul în negoț". În fiecare an, copii din biserica Betel s-au remarcat la acest concurs, obținând rezultate importante.

 

În data de 14 mai 2016, Biserica Betel a găzduit concursul "Talantul în negoț" - faza regională.

 

Persoana de contact: Sorin Baias

CE ESTE?
Este un concurs biblic organizat de Departamentul pentru copii al Cultului Creștin Penticostal.

VARIANTELE CONCURSULUI
Talantul în negoț se defășoară în două variante:

 • Clasic
 • Memorarea Scripturii


VARIANTA CLASICĂ presupune un test scris cu 5 tipuri de întrebări din cărțile pe care participanții le-au avut de studiat conform bibliografiei.

 • ​Subiectul I: propoziții cu A (adevărat) sau F (fals);
 • Subiectul II: întrebări tip grilă cu un singur răspuns corect;
 • Subiectul III: corelații între două coloane
 • Subiectul IV: întrebări deschise la care participanții trebuie să dea răspunsul corect;
 • Subiectul V: întrebări tip grilă cu unul, două, trei sau niciun răspuns corect;
 • Subiectul VI: pentru acest subiect, participanții au de învățat 10 versete, urmând ca la test să le dea doar 3 pe care să le scrie din memorie.

VARIANTA „MEMORAREA SCRIPTURII” presupune recitarea din memorie a unui număr de capitole (aproximativ 100 versete), alese în fiecare an de echipa de organizare a concursului.

CATEGORIILE DE VÂRSTĂ

-Pentru varianta clasică:

 • Clasele 2-3
 • Clasele 6-7
 • Clasele 8-9
 • Clasele 10-11
 • 18-25 ani

- Pentru varianta ,,Memorarea Scripturii”

 • Preșcolari - Clasa I​
 • Clasele 2-4
 • Clasele 5-8
 • Clasele 9-12
 • 18-25 ani
 • +25 ani


ETAPELE CONCURSULUI

 • Faza locală
 • Faza județeană
 • Faza regională
 • Faza națională
 • Faza internațională

MEMORAREA SCRIPTURII:

Apocalipsa - capitolele 13, 19, 20, 21, 22 (97 versete)

CLASIC:

 • Cls. 2-3: Matei, Iona
 • Cls. 4-5: Matei, Iona
 • Cls. 6-7: Matei, Proverbe 1-6
 • Cls. 8-9: Matei, Iona, Maleahi
 • Cls. 10-11: Matei, Maleahi, Psalmi 1-41
 • Cat. 18-25 ani: Matei, Maleahi, Psalmi (cartea I) capitolele 1-41
 • Cat. 25 ani+: Matei, Maleahi, Psalmi (cartea I) capitolele 1-41

Versete de memorat:

Clasele 2-3:
-1 Tesaloniceni 5:22 - Feriți-vă de orice se pare rău.

-Ioan 15:5 - Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic.

-Eclesiastul 11:1 - Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăș!

-Ieremia 29:13 - Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima.

-Faptele apostolilor 16:31 - Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”

-Galateni 3:26 - Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus.

-Exod 20:8 - Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.

-Psalmi 50:4 - El strigă spre ceruri sus, și spre pământ, ca să judece pe poporul Său.

-Proverbe 15:33 - Frica de Domnul este școala înțelepciunii, și smerenia merge înaintea slavei.

-Proverbe 10:24 - Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința.


Clasele 4-5:
-1 Samuel 2:2 - Nimeni nu este Sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.

-Naum 1:7 - Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și cunoaște pe cei ce se încred în El.

-Habacuc 3:18 - eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!

-Marcu 1:15 - El zicea „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie.”

-2 Cronici 15:2 - și Azaria s-a dus înaintea lui Asa, și i-a zis: „Ascultați-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi.”

-Efeseni 2:8 - Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu .

-1Petru 5:7 - Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

-Ioan 13:17 - Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți.

-Psalmi 95:1 - Veniți să cântăm cu veselie Domnului, și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

-Proverbe 30:17 - Pe ochiul care își bate joc de tatăl său, și nesocotește ascultarea de mamă, îl va scobi corbii de la pârâu, și îl vor mânca puii de vultur.


Clasele 6-7:
-Galateni 5:26 - Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărindu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.

-Iacov 1:27 - Religiunea curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume.

-Iov 8:20-21 - Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană, și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, El îți umple gura cu strigăte de bucurie, și buzele cu cântări de veselie.

-1 Petru 1:8 - pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită.

-Isaia 61:10 - „Mă bucur în Domnul, și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, și ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.

-Ioan 17:3 - Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

-Evrei 11:1 - Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

-Marcu 9:35 - Atunci Isus a șezut jos, a chemat pe cei doisprezece, și le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor!”

- Luca 2:52 - Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

- Proverbe 26:27 - Cine sapă groapa altuia cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește.


Clasele 8-9:

-Ioan 16:33 - V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.

-Isaia 29:19 - Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul, și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.

-Ezechiel 18:21 - Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile Mele si face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri.

-Evrei 11:6 - Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută.

-Galateni 5:22-23 - Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

-Neemia 9:17 - n-au vrut să asculte, și au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Și-au înțepenit grumazul; și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părărsit.

-Romani 8:28 - De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

-Fapte 4:12 - În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.

-Psalmi 126:5-6 - Cei ce samănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plâgând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie, când își strânge snopii.

-Proverbe 20:19 - Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse; și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci.


Clasele 10-11:
-Plângerile 3:31-33 - Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăș de el, după îndurarea Lui cea mare: căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

-Eclesiasul 5:10 - Cine iubește argintul, nu se satură niciodată din argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și acesta este o deșertăciune!

-1Petru 3:3-4 - Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.

-Isaia 51:11 - Astfel cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință, și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi.

-Iov 8:5-6 - Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit, El va veghea asupra ta, și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

-Evrei 11:6 - Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută.

-Iosua 1:8 - Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.

-Psalmi 139:16 - Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

-Proverbe 21:5 - Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

-Proverbe 21:28 - Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeuna cu izbândă.


18-25 ani:
-Mica 7:8-9 - Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este Lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, și voi privi dreptatea Lui.

-Țefania 2:3 - Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.

-1 Cronici 28:9 - Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, și slujește-I cu toată inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie.

-Galateni 5:19-21 - Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

-Isaia 43:1 - Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu.

-1Corinteni 2:12 - Și noi, n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

-Eclesiastul 11:9 - Bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.

-Exod 15:11 - Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni?

-Psalmi 90:10 - Anii vieții noastrese ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și surere; căci trece iute și noi sburăm.

-Proverbe 18:22 - Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

25+ ani:
-Ezechiel 7:19 - Își va arunca argintul pe ulițe, și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor.

-Iosua 1:9 - Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.

-Romani 1:16 - Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

-2 Petru 1:19 - Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.

-Deuteronom 7:13 - El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți; va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da.

-Isaia 59:21 - Și iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: Duhul Meu, care Se odihnește peste tine, și cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, de acum și până-n veac, zice Domnul.

-Fapte 2:17 - În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi tuna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri!

-Exod 15:13 - Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepți spre locașul sfnțeniei Tale

-Proverbe 22:6 - Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

-Proverbe 23:13-14 - Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților.

Meniu